Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

‘Ondersteuning vrijwilligers soms nodig na reanimatie’.

‘Ondersteuning vrijwilligers soms nodig na reanimatie’. Onze regio heeft veel vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij reanimatie. Na een soms heftige gebeurtenis gaat het leven bij de meeste AED-vrijwilligers weer zijn gewone gang. Bij sommigen blijven indrukwekkende taferelen (te) lang hangen of kunnen zelfs niet meer herinnerd worden. In die gevallen biedt o.a. Marianne van Marrewijk hulp.

‘Per schoolklas hebben twee kinderen een TOS’.

‘Per schoolklas hebben twee kinderen een TOS’. ADHD, dyslexie, autisme zijn ingeburgerde begrippen. Minder bekend is een TOS, dat staat voor taalontwikkelingsstoornis. Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool hebben er mee te maken. Mitzi van den Engel (Logopediepraktijk Peter Helderop) en haar collega’s willen meer aandacht voor deze onzichtbare handicap die veel impact heeft op het leven van een kind.

‘Het rijke gevoel van schaapsherder Lex Thoen’

‘Het rijke gevoel van schaapsherder Lex Thoen’ Het is november. De najaarsstormen geselen de bomen die hun gekleurde tooien in rap tempo verliezen. In de verte staan auto’s stil. Sommige bestuurders stappen uit en grijpen paniekerig naar hun mobiele telefoon om snel wat foto’s te maken. De reden wordt me al snel duidelijk, de Vockestaertkudde komt voorbij.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

‘Windstilte bij EHBO-verenigingen lijkt voorbij’

‘Windstilte bij EHBO-verenigingen lijkt voorbij’

In de afgelopen jaren is er bij de EHBO-verenigingen een terugloop geweest van het aantal diplomahouders. De verwachting is dat het de komende jaren weer zal toenemen, zo meldt het Oranje Kruis. Voornamelijk uit het onderwijs, maar ook uit het bedrijfsleven is er een toenemende vraag naar de onafhankelijke examinering voor het Diploma Eerste Hulp. Maar hiermee zijn de zorgen van sommige verenigingen nog niet voorbij…

Overig nieuws